דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ניהול ופיקוח בניה יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! חב' בניה הנדסית אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

למרות התנגדות תושבי השכונה: הקו הכחול בירושלים יקודם בתוואי של עמק רפאים

חברות מועצת עיריית תל אביב עתרו נגד העירייה: "מתנהגת כמו חברת נדל''ן"

פסגות ועובדי לאומי ישקיעו 300 מיליון שקל בקרן מקבצי הדיור של אלקטרה נדל"ן

מלחמות התמ"א בגבעתיים: קבלנים ואדריכלים נגד העירייה

הסוף למאבק על גבעת עמל? 18 משקי בית יפוצו ב-34 מיליון שקל בלבד
העץ שלי ואני
אייל פ.חשמל ואינסטלציה
אופק פרגולות אלומיניום
לור מערכות
ג.ק שיפוצים וחשמל
פרפקט וי
ארד ניהול פרוייקטים
הנדסה בגבהים
אייל אופק בע"מ
יוסי ודניאל חב' לבניה ושיפוצים
קינאן איטום
אבי שערים
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - קבלן חצר לעבודות בינוי שוטפות
מס' מכרז: 26870
תאריך פתיחה: 13/6/2018
סוגי תשתיות:
1. בניה
אזור:
מרכז, 
מיקום: תל אביב יפו
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ג - 100 (בנייה) - 2 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
חברות בנייה - ביצוע
בנייה לביצוע: בניה לביצוע
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 26/6/2018   שעה:  10.00 מקום מפגש:  במרכז הרפואי סוראסקי ת"א בחדר הישיבות באגף בינוי ותשתיות בבנין חניון דרומי קומה 1
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 10/7/2018 שעה:  12:00
הערות: * המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי מכרז פומבי מס' 182263 קבלן חצר עבודות בינוי שוטפות

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לקבלן חצר עבודות בינוי שוטפות במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

2. ניתן לקבל את מסמכי המכרז ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה( 1-) בתיאום מראש בטל' .

3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 182263 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום 10.7.18 שעה 12:00.

4. תנאי סף / המוקדמים למכרז הינם:
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על כל התנאים כדלקמן (תנאי סף):
א. להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט. קבלן מוכר בעל סיווג 100 ג'2 לפחות.
ב. להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים ו/או ביצוע עבודות בינוי שוטפות לפחות בשני מוסדות/ארגונים רפואיים ו/או תעשיות פרמצבטיות ו/או תעשיות ייצור מוליכים-למחצה, אשר מורכבותם הטכנולוגית והלוגיסטית דומה לעבודות נשוא המכרז המפורטות במחירון, ובהיקף מצטבר של לפחות 3 מליון ש"ח משך תקופה של 24 חודשים רצופים.
* הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה.
* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.
ג. השתתפות חובה במפגש הבהרות שיתקיים ביום 26.6.18 בשעה 10:00 במרכז הרפואי סוראסקי ת"א בחדר הישיבות באגף בינוי ותשתיות בבנין חניון דרומי קומה 1. על המציע לדאוג לקבלת עותק מפרוטוקול מפגש הבהרות מאת המזמין ולצרפו כשהוא חתום על ידו להצעתו.
יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות אך אינו מתחייב, לערוך מפגש הבהרות נוסף במועד ובמקום שייקבע על ידו.
ד. להגיש עם הצעתו ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 40,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 10.10.18, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.
המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.
ה. להיות בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
ו. להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9 של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:
עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר האינטרנט
ז. לעמוד בכל דרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
ח. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו.
ט. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.
המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.
י. ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").
כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצויינים בו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה ולגבי חברה , בנוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
יא. להיות בעל מוקד פעילות ו/או שירות במרחק שאינו עולה על 50 ק"מ ממתחם המרכז הרפואי תל אביב.
יב. להתחייב כי העבודות נשוא המכרז יבוצעו ע"י עובדי הקבלן בלבד, למעט עבודות מיוחדות שיכולות להיעשות גם ע"י קבלני משנה כמפורט להלן:
פרק 05 – איטום
פרק 06 – נגרות ומסגרות
פרק 10 – ריצוף בכמויות גדולות
פרק 12 – אלומיניום
פרק 19 – מסגרות חרש
פרק 22 – עבודות גבס ותקרות בהיקפים גדולים
עבודות כלים וציוד כגון: מערבלי בטון, משאבות מנופים, ציוד מכני הנדסי, ניסור חציבה וקידוח.
מובהר כי העסקתו של כל קבלן משנה טעון אישור מראש ע"י המזמין.
כל העובדים, הן העצמאיים והן של קבלני המשנה יהיו מוסמכים כנדרש.
יג. להתחייב כי במסגרת ההתקשרות יועסק "מנהל עבודה בבניה" בעל הסמכה תקפה, בהתאם לחוק ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, שיהיה נוכח ברציפות באתר העבודה בעת ביצוע העבודות ואשר הינו בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות, שיאושר ע"י המזמין.
יד. להתחייב כי במסגרת ההתקשרות יועסק מהנדס ביצוע – אדריכל או מהנדס/הנדסאי בנין, שילווה את ביצוע העבודות באתר, לרבות תכנון תהליך העבודה, תאום עבודות הקבלן עם נציגי מרת"א וקבלנים אחרים, הזמנת ציוד וחומרים וכד'.
טו. להתחייב כי במסגרת ההתקשרות יועסק מודד – המבצע באופן שוטף תוכניות עדות ממוחשבות (לאחר ביצוע) וכן חשב כמויות – בעל ניסיון במדידה וחישוב כמויות, עריכת חשבונות ובדיקתם עם נציגי המזמין.
טז. להתחייב כי במסגרת ההתקשרות יועסק ממונה בטיחות בעבודה, בעל הסמכה תקפה מהמוסד לבטיחות ולגיהות, אשר יבצע הדרכות בטיחות לעובדי הקבלן, יכין תוכניות לניהול הבטיחות באתרי הבניה ויבצע בקרות בטיחות שוטפות באתרי הבניה.

כל התנאים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.

5. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
6. אין מרת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר מינהל הרכש הממשלתי, > מכרזים משרדיים > מפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב.

8. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון ובפקס.
במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט